ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по обща хирургия работи целодневно.
В кабинета работят специалисти по обща и детска хирургия на високо професионално ниво.

Извършват се:

 • консултации, прегледи, амбулаторно лечение
 • малка и средна хирургия – обработка и шев на рани, операции на атероми и липоми, поставяне на катетри,  
 • амбулаторно копиране на бъбречни, жлъчни и други болкови кризи.

Възможността за бързи и своевременни, в амбулаторни условия хирургични интервенции ни правят предпочитани от пациентите.

ЛКК 

Хирурзите работят на:

 • свободен прием,
 • със здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.

Специалисти Хирурзи:

Д-р Анелия Апостолова - хирургД-р Анелия Апостолова - Н.с. I ст, специалист Обща и детска хирургия

Завършва висше медицинско образование във ВМИ – София. 
Започва работа по разпределение като ординатор в хирургичното отделение на ПОБ „Христо Ботев” - Враца, а през 1974 година постъпва в Клиниката по Детска хирургия на РНПИСМП „Н. И. Пирогов” /постанастоящем УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”/, където работи в следващите тридесет години. Придобива специалности по обща и детска хирургия. Завършва курсове по Ендоскопска ретроградна холангио-панкреато графия (ЕРХПГ) и Спешна горна едноскопия. След положен конкурсен изпит става научен сътрудник към клиниката.
Научните интереси, научната и практическа дейност на д-р Апостолова са ориентирани в различни аспекти на спешната детска хирургия и ендоскопия, като усложнения при болестта на Шьонлайн – Хено, хирургични заболявания на черния дроб и далака при деца, закрити коремни травми, остри панкреатити и травматични псевдо кисти на панкреаса, следоперативни усложнения при остри деструктивни апендицити и други. Голяма част от научните трудове са посветени на приложените за първи път у нас ендоскопски методи на диагностика и лечение на спешни състояния при деца – чужди тела в горните отдели на храносмилателния тракт с последваща екстракция, склерозация на кървящи варици на хранопровода при деца с портална хипертония, диагностика и лечение на химични изгаряния на хранопровода и стомаха, както и проведените за първи път ЕРХПГ и папилосфинктеротомия за лечение на вродени и продибити заболявания на жлъчно-панкреатитната система при деца. Д-р Апостолова има над 50 научни публикации в наши и чуждестранни издания, както и в множество участия в научни мероприятия. Автор и съавтор в монографии и учебници по детска хирургия.

Член на БЛС

Владее английски и руски език

Работно време: понеделник, сряда и петък от 14.00 до 19.30 часа

Д-р МелниковД-р Васил Мелников - специалист Обща хирургия

Д-р В. Мелников завършва Медицински Университет – София през 2011 г. От тогава работи и специализира в Клиниката по Чернодробно-Панкреатична Хирургия и Трансплантология към ВМА – София, където придобива специалност „Обща хирургия”. Активен участник е в програмата за Чернодробни трансплантации на ВМА и е член на трансплантационния екип на проф. Никола Владов. Има придобита магистратура по здравен мениджмънт, член на експертни комисии към Национален Център по Обществено Здраве и Анализи - НЦООЗ и Национална агенция за оценяване и акредитация - НАОА.

Професионалните интереси на д-р Мелников са в областта на:

 • Лапароскопска хирургия (безкръвни операции) на:
  • жлъчен мехур
  • доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво
  • панкреас
  • черен дроб
  • хернии
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб
  • метазтази от колоректален карцином (рак на дебелото черво)
  • рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином)
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса
  • карцином (рак) на панкреаса
  • хроничен панкреатит
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на дебелото черво
  • рак на дебелото черво
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха
  • рак на стомаха
  • усложнена язвена болест
 • Ретроперитонеални тумори
 • Хирургия на щитовидната жлеза

Д-р Мелников е  от поколението  на младите хирурзи, съчетали съвременни професионални умения с внимание, сърдечност и висока отговорност.

Член е на:

 • Българско Хирургическо Дружество;
 • IASGO - International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists;
 • Българкото Дружество по Трансплантология;
 • Българската Асоциация на Гастроентеролози, Хирурзи и Онколози;
 • Българското дружество по парентерално и ентерално хранене BULSPEN;
 • Български червен кръст.
 • Български лекарски съюз

Владее английски и немски езици.

Д-р Мелников приема пациенти:

 • на свободен прием
 • по линия на здравната каса
 • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Работно време: вторник и четвъртък от 16,00 до 19,00 часа

Д-р Цанков - хирург Доц. Д-р Цанко Цанков д.м. – специалист Обща и коремна хирургия, Ехография на гърди

Потомствен хирург. Роден в гр. София. През 1984 г. завършва висше образование специалност Медицина в МА - София.

Започва медицинската си практика като ординатор в хирургично отделение на Районна болница гр. Ботевград. 1988 г. с конкурс постъпва на работа в Хирургична клиника на Транспортна болница – София, сега НМТБ “Цар Борис III, където се усъвършенства като хирург основно в областта на коремната хирургия. От 2013 г. след положен конкурс става началник на ІІ Хирургично отделение на V МБАЛ София. Специалност по Обща хирургия придобива 1990 г. През 1993 г. и 1999 г. специализира лапароскопска хирургия. Включва се в курсове по жлъчно-чернодробна хирургия, образна диагностика на млечната жлеза, курс по детска хирургия. Има научни изследвания и практически опит в областта на проктологичната хирургия, дебело-чревната, жлъчно-чернодробната хирургия, хирургията на слабинния канал, на мамологията. През 2007 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен “Доктор” на тема “Ректо-перинеални абсцеси и фистули – терминология, диагностика, оперативно лечение”. През 2009 г. с решение на ВАК му е присъдено научното звание „Доцент”. Има 70 публикации по проблеми на хирургията. 2007 г. издава монография “Ректо-перинеални (аноректални) абсцеси и фистули“. С доклади участва в редица национални симпозиуми и конференции.

Член на БЛС

Владее английски език

Доц. Цанков работи на свободен прием.

Работно време: всеки понделеник от 16:00 до 19:00 ч. с предварително записване.